Διαδικασία Οριστικής Διαγραφής - Απόσυρσης αυτοκινήτων που ανήκουν σε εταιρείες.

Δικαιολογητικά για οχήματα που ανήκουν σε εταιρείες Α.Ε.και Ε.Π.Ε

1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος χωρίς παρακράτηση κυριότητας, να φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας (εάν έχει αλλάξει π.χ. από Ο.Ε. και έχει γίνει Α.Ε. πρέπει να γίνει αλλαγή πάνω στην άδεια).
2. Το ΦΕΚ αναγνώρισης της εταιρείας.
3. Οι πινακίδες του οχήματος, (εμπρόσθια, οπίσθια). Σε περίπτωση που έχετε καταθέσει θα αιτηθείτε στην εφορία σας η προσωρινή ακινησία να γίνει οριστική διαγραφή, θα σας δώσουν το διαβιβαστικό (υπηρεσιακό έγγραφο) και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
4. Βεβαίωση καταβολής τελών από την εφορία.
5. Το βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας (εάν πρόκειται για φορτηγάκι).
6. Το καταστατικό της εταιρείας (μας ενδιαφέρουν οι σελίδες οπού αναφέρεται το διοικητικό συμβούλιο, ποιος εκπροσωπεί την εταιρεία και ότι είναι σε ισχύ).
7. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (στην οποία να δηλώνουν ότι αποφάσισαν και πράττουν την απόσυρση και οριστική διαγραφή του συγκεκριμένου οχήματος).
8. Φωτοτυπία ταυτότητας του/ων εκπροσώπου/ων της εταιρείας.
9. Δελτίο αποστολής και Τιμολόγιο προς την εταιρεία μας.
10. Οι Υπ. Δηλώσεις- εξουσιοδοτήσεις προς την ΑΝΑΜΕΤ επικυρωμένες από ΚΕΠ ή από αστυνομικό τμήμα.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 επικυρωμένες από τον εκπρόσωπο/ους της εταιρείας ότι επιθυμεί/ουν την οριστική διαγραφή και απόσυρση του οχήματος.

 

Δικαιολογητικά για οχήματα που ανήκουν σε εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε.

 1. Την γνήσια άδεια κυκλοφορίας του οχήματος χωρίς παρακράτηση κυριότητας, να φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας (εάν έχει αλλάξει π.χ. από Ο.Ε. και έχει γίνει Α.Ε. πρέπει να γίνει αλλαγή πάνω στην άδεια).

 2. Τις πινακίδες του οχήματος (εμπρόσθια, οπίσθια).

 3. Το βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση (εάν πρόκειται για φορτηγάκι).

 4. Το Δελτίο αποστολής και Τιμολόγιο προς την εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ.

 5. Το καταστατικό της εταιρίας .

 6. Η εξουσιοδότηση προς την ΑΝΑΜΕΤ επικυρωμένη από  ΚΕΠ ή αστυνομική αρχή. Εάν την εταιρεία την εκπροσωπούν παραπάνω από ένας , τότε θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά από τον καθένα υπεύθυνη δήλωση Νόμου 105.

 7. Την φωτοτυπία ταυτότητας ή ταυτοτήτων των διαχειριστών της εταιρείας.

 8. Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση Νόμου 105 από των διαχειριστή –ες ότι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του οχήματος.

 9. Βεβαίωση καταβολής τελών από την εφορία.

   

 

Δικαιολογητικά για οχήματα που ανήκουν σε εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που έχουν τεθεί σε ακινησία.

 1. Φωτοτυπία άδειας χωρίς παρακράτηση κυριότητας, να φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας (εάν έχει αλλάξει π.χ. από Ο.Ε. και έχει γίνει Α.Ε. πρέπει να γίνει αλλαγή πάνω στην άδεια).

 2. Το ΦΕΚ αναγνώρισης της εταιρείας.

 3. Διαβιβαστικό για οριστική διαγραφή από το Υπουργείο.

 4. Τη δήλωση ακινησίας .

 5. Το βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας (εάν πρόκειται για φορτηγάκι).

 6. Το καταστατικό της εταιρείας .

 7. Την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (στην οποία να δηλώνουν ότι αποφάσισαν  την οριστική διαγραφή και απόσυρση του συγκεκριμένου οχήματος).

 8. Φωτοτυπία ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας.

 9. Το Δελτίο αποστολής και Τιμολόγιο προς την ΑΝΑΜΕΤ.

 10. Η εξουσιοδότηση προς την ΑΝΑΜΕΤ επικυρωμένη από  ΚΕΠ ή από αστυνομικές αρχές.

 11. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 επικυρωμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ότι επιθυμεί την οριστική διαγραφή και απόσυρση του οχήματος. 

 12. Βεβαίωση καταβολής τελών από την εφορία.

 

Δικαιολογητικά για οχήματα που ανήκουν σε εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε.,  που έχουν τεθεί σε ακινησία.

 1. Φωτοτυπία άδειας χωρίς παρακράτηση κυριότητας, να φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας (εάν έχει αλλάξει π.χ. από Ο.Ε. και έχει γίνει Α.Ε. πρέπει να γίνει αλλαγή πάνω στην άδεια).

 2. Διαβιβαστικό για οριστική διαγραφή από την εφορία (πρωτότυπο) ή βεβαίωση ακινησίας.

 3. Το βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας (εάν πρόκειται για φορτηγάκι).

 4. Το καταστατικό της εταιρείας .

 5. Η εξουσιοδότηση προς την ΑΝΑΜΕΤ επικυρωμένη από  ΚΕΠ ή από αστυνομική αρχή.

 6. Την φωτοτυπία ταυτότητας ή ταυτοτήτων των διαχειριστών της εταιρείας.

 7. Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση Νόμου 105 από τον διαχειριστή –ες ότι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του οχήματος . 

 8. Βεβαίωση καταβολής τελών από την εφορία.


Δικαιολογητικά για απόσυρση εταιρικών φορτηγών μέχρι 3,5 τόνους.

 1. Την γνήσια άδεια κυκλοφορίας του οχήματος χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Το βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 3. Τις γνήσιες πινακίδες του οχήματος.
 4. Την εξουσιοδότηση προς την  ΑΝΑΜΕΤ συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη στα ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα .
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
 6. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας από την εφορία σας (όχι το αποδεικτικό ότι έχετε πληρώσει τα τέλη).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 όπου δηλώνετε ότι επιθυμείτε την οριστική διαγραφή του οχήματος .
 8. Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή της μηχανογραφημένης πράξης οριστικής διαγραφής συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη στα KEΠ ή σε αστυνομικές αρχές.
 9. Υπεύθυνη δήλωση  χρήσης δικαιωμάτων απόσυρσης συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη στα ΚΕΠ ή σε αστυνομικές αρχές.

 

Δικαιολογητικά για απόσυρση εταιρικών φορτηγών μέχρι 3,5 τόνους που έχουν τεθεί σε ακινησία.

 1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Το βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 3. Την δήλωση ακινησίας.
 4. Την εξουσιοδότηση προς την ΑΝΑΜΕΤ συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη στα ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 όπου δηλώνετε ότι επιθυμείτε την οριστική διαγραφή του οχήματος .
 7. Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή της μηχανογραφημένης πράξης οριστικής διαγραφής συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη στα ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα.
 8. Υπεύθυνη δήλωση χρήσης δικαιωμάτων απόσυρσης συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη στα ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα.
 9. Βεβαίωση καταβολής τελών από την εφορία.


Δικαιολογητικά για διαγραφή οχημάτων από πυρκαγιά.

 1. Απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της πυροσβεστικής που αναφέρει τι ακριβώς καταστράφηκε.
 2. Εάν έχει καεί η άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να υπάρχει αντίγραφο και να είναι χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας του ιδιοκτήτη (εάν είναι αλλοδαπός, το διαβατήριο και η άδεια διαμονής του).
 4. Η εξουσιοδότηση προς την ΑΝΑΜΕΤ συμπληρωμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη σε ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, χρειάζεται εξουσιοδότηση από όλους τους ιδιοκτήτες ξεχωριστά. 

 

Σε περίπτωση λήξης των εταιρειών.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων