Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Περιεχόμενο – Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η χρήση της ιστοσελίδας http://www.car4care.gr/ (εφεξής «Ιστοσελίδα») διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται ανεπιφύλακτα ήδη με τη χρήση της.

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων και των φωτογραφιών, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. (εφεξής «Εταιρία») ή των θυγατρικών της και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος τρίτου. Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην Εταιρία ή σε θυγατρικές της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, επανεκπομπή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση, απεικόνιση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου ή τμήματος της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Ευθύνη της Εταιρίας

Παρά τις εύλογες προσπάθειες της Εταιρίας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες και οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, η Εταιρία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδος εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδος ευθύνη ή υποχρέωση, αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή.

Διασυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες (links)

Η Ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω «αυτόματων συνδέσμων» (links) σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών. Η πρόσβαση των χρηστών σε αυτές πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση όλων των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας (αιτήσεις εργασίας, βιογραφικά κλπ) θα γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997.

Οι χρήστες που οικειοθελώς παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμφωνούν και αποδέχονται ότι μόνο η Εταιρία και οι θυγατρικές της έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

Οι χρήστες δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους, βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων